Isolation Moderation (Tagalog)

Sa Wakas, isang PINAKAUNA at MAKABAGONG pagbabalangkas sa pulitika para sa ika-21 Siglo

Ano ang Isolation Moderation?

Kailangan natin ng mga bagong solusyon para sa mga pandaigdigang suliranin na ating hinaharap. Ang pampulitikang salaysay na nananaig sa panahon ngayon ay ikinukulong ang mga tagagawa ng polisiya sa nakakasawang lumang pamamaraan na hindi nakapaglilikha ng mga makabago’t matatalinong solusyon. Ang mga tagagawa ng polisiya at nag-iisip na mamamayan ay naghahanap ng mga bagong ideya para lutasin ang mga problemang ito!

Ang Isolation Moderation ay pinakauna sa lahat na librong gabay sa polisiyang panlabas o foreign policy na nag-aalok ng isang tunay na pamamaraan sa pagpapabagong –anyo para sundin ng mga bansa sa kumplikado at walang katiyakang mundo ng ika-21 Siglo. Isa itong seryoso, makatotohanang pilosopiyang pampulitika na ibinatay sa dahang-dahang pagbubukod. Maaaring maipatupad nang matagumpay ang mga ideya sa parehong mga kulturang Kanluranin at Silangan , sa mga lipunang sekular at relihiyon, at ng mga gobyernong demokratiko o awtoritaryan.

Sumasaklaw sa limang pangunahing larangan na mahalaga sa matagumpay na pagbabalangkas sa gawaing pandaigdigan, ang Isolation Moderation ay naghahandog ng isang bagong tutularan pagdating sa pagtugon:

- Saradong hangganan

- Tanggulang pambansa

- Malayang kalakalan 

- Mapayapang relasyon 

- Gawaing panlipunan

Ang mga solusyong iminungkahi sa librong ito ay suportado ng mga makasaysayang halimbawa sa tunay na mundo na ipinaliwanag sa isang madaling basahin na pagkakaayos. Pinakamahalaga sa lahat, nilalayon ng librong ito na gawing madali para sa lahat ang mahirap na larangan ng pandaigdigang pulitika, nagkakaloob ng mas malalim na pagkakaunawa sa mga isyung ito at kung paano nila naaapektuhan ang pang araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao.

Bakit dapat kong basahin ang Isolation Moderation?

Gugustuhin mong maghandog ng mga tunay na solusyon para sa mga problemang pampulitika na ating hinaharap, at ang mga ideyang makaluma ay hindi na gumagana sa ika-21 Siglo. Ang Isolation Moderation ay bibigyan ka ng mga kasangkapan para maging isang eksperto na may lubos na kaalaman sa polisiyang panlabas o foreign policy na may kakayanang mag-isip nang malawak at makapag-alok ng mga bago at makabagbag-damdaming solusyon. Matututo ka mula sa mga makasaysayang halimbawa sa tunay na mundo tungkol sa kung paano naging dakila ang mga bansa at kung ano ang mga kritikal na pagkakamali na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Tutulungan ka ng librong ito na mailantad ang mga sikreto sa pagpapaunlad ng bansa at palalawakin ang iyong pag-unawa sa mga dakilang makapangyarihang ekonomiya ng nakaraan at kasalukuyan.

Higit mong mauunawaan ang tungkol sa mga kritikal na isyu ng kasalukuyan at kasaysayan:

- Brexit – Paano nito naaapektuhan ang mga tao at bansa?

- Ang United Nations – Ano ang mahusay na nagagawa nito at paano ito mairereporma?

- Ang Militar ng U.S. – Ano ang pagkakapareho ng kanilang mga pakikipagsapalaran sa Roman Empire?

- Catalonia – Ano ang matututunan natin mula sa kanyang halimbawa ng sesyonismo?

- Paggawa ng Kapayapaan (Peacemaking) kontra Pagpapanatili ng Kapayapaan (Peacekeeping) – Ano ang pagkakaiba at paano nila naaapektuhan ang mga bansa?

Ang mga ideyang makabago at nakapang-uudyok isipin na matatagpuan sa librong ito ay tutulong sa pagtatatag sa iyo bilang isang makapangyarihang boses sa mga usapin ng panlabas na polisiya o foreign policy.

Sino Pinakamarahil ang Masisiyahan sa Pagbabasa ng Isolation Moderation?

Ang Isolation Moderation ay isang napakagandang babasahin para sa sinuman! Popular ito lalong-lalo na sa mga hanay ng mga estyudante sa unibersidad na nag-aaral ng political science, economics, at international relations, at sa sinumang gusto ang pulitika.

Binabasag ng Isolation Moderation ang mga lumang nakasanayan at nag-aalok ng tunay at gumaganang solusyon na nagpapalakas sa mga bansa para protektahan ang kanilang mga tao at kasaganahan habang nagkakaloob ng oportunidad. Kung ikaw ay hindi masaya sa kasalukuyang sistema ng pulitika – pagod na sa pakikipagtalo, dibisyon at gasgas na mga ideya – iyong ikalulugod ang positibong mga bagong alternatibo na iniaalok ng librong ito.

Kung gusto mong maging mas matalino tungkol sa pandaigdigang pulitika, ang Isolation Moderation ay nag-aalok ng isang kaaya-aya, mabilis at madaling babasahin na sumasaklaw sa maraming larangan. Magkakamit ka ng bagong pag-unawa AT mga polisiyang solusyon.

Saan Ako Makakakuha ng Sarili Kong Kopya ng Isolation Moderation?

Maaari kang umorder ng kopya ng Isolation Moderation direkta mula sa aming website.

Dito sa aming website, available ang libro sa paperback, digital at audio formats

Kailan Ako Makapagsisimula?

Agad-agad! Umorder na ng iyong personal na kopya NGAYONG ARAW!